رنگ پاش 20 لیتری میکسر بادی

کوچک ترین دستگاه رنگ پاش صنعت خلیج

سندبلاست

دیگ سند بلاست 370 کیلویی

دیگ متوسط سند بلاست صنعت خلیج 370 کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و خداقل هزینه

سندبلاست

دیگ سند بلاست 500 کیلویی

بزرگترین ترین سایز دیگهای سند بلاست صنعت خلیج 500 کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و حداقل هزینه

دیگ سند بلاست 80 کیلویی

کوچک ترین سایز دیگهای سند بلاست صنعت خلیج 80 کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و خداقل هزینه